Projectplan

Hieronder treft u het projectplan dat de stichting Straatpastoraat Hoorn schreef in de periode dat het bestuur bezig was allerlei fondsen te interesseren voor haar project.

PROJECTPLAN – initiatiefase.
Inhoudsopgave:   
Inleiding
Taken en verantwoordelijkheden van de Werkgroep Straatpastoraat.
Gegevens m.b.t. het project
Gegevens m.b.t. de Stichting
Notities bij de doelstelling
Kort plan van aanpak
Begrotingen

Inleiding

De “Raad van Kerken Hoorn”  heeft zich afgevraagd of  zij iets voor de dak- en thuislozen in Hoorn e.o. zou kunnen betekenen.
De problemen van deze mensen beperken zich immers niet tot huisvesting. Ook psychosociaal zijn velen erg kwetsbaar.
Op initiatief van de aangesloten kerken is de stichting Straatpastoraat Hoorn opgericht, die hulp biedt  in de vorm van straatpastoraat.  Daartoe wordt een straatpastor  aangesteld, die dak- en thuislozen benadert als een vrije, volwassen personen.

Hij/zij zal de keuzes van elke persoon respecteren. De straatpastor is graag behulpzaam, maar dwingt niemand tot wat dan ook. Veel mensen ademen op als er iemand echt luistert naar hun persoonlijke verhaal. Het project heeft geen evangelisatie doelstelling, laat staan dat het zou gaan om zieltjeswinnerij.

Er is professioneel onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van zo’n project.
Op basis van de resultaten is de stichting “Straatpastoraat Hoorn” opgericht.
Het rapport met de onderzoeksresultaten is op aanvraag verkrijgbaar.

Taken en verantwoordelijkheden van deze stichting.

 • Het instellen van de functie van straatpastor in de gemeente Hoorn, en de dorpen Oosterblokker en Westwoud.
 • Het zorgen voor inbedding van functie binnen de regio.
 • Het zorgen voor en begeleiden van de eerste invulling van de functie.
 • Het zorgen voor continuïteit van het toezicht op de functie.
 • Het inbedden van de functie. Inmiddels is de Stichting Straatpastoraat Hoorn opgericht
  • Het samenstellen van de juridische kaders rond het straatpastoraat, waaronder:
   de arbeidsvoorwaarden en nadere afspraken rond de aanstelling van een straatpastor.
   Opzetten van de functieomschrijving van een straatpastor
   Het samenstellen van een begroting van kosten en opbrengsten rond de functie over een   tijdsbestek van drie jaren. – Deze is opgenomen in hoofdstuk 10.
   Het werven van financiële middelen.
   Het werven van een straatpastor.
   Het registreren van de uitgaven en het vinden van dekking.
   Het kwartaalsgewijze voortgangsrapportages aan de RvK.
   Het formuleren van de taken van een op te zetten toezichthoudend orgaan.
   De PR voor het in de regio zetten van de functie van straatpastor.
  • Gegevens m.b.t. het project
  • De naam van het project                          Straatpastoraat Hoorn
   Uitvoerders                                                  Stichting Straatpastoraat Hoorn
   Doelstelling van het project.                     Het bieden van psychosociale en pastorale aandacht en ondersteuning aan
   dak- en thuislozen in Hoorn en omstreken.
   Subdoel                                                         Vormgeven aan wat de kerken zien als hun opdracht t.a.v. de meest kwetsbare
   groepen in de samenleving.
   Actief betrokkenen                                     Vijf bestuursleden en de te benoemen parttime straatpastor,                                                                         alsmede een vrijwilliger die de loonadministratie voor  zijn rekening neemt.
   Passief betrokkenen                                   Ongeveer 180 dak- en thuislozen in Hoorn e.o.

  Totale kosten                                                          3 x € 33.000,- waarvan de plaatselijke kerken per jaar € 10.000,-. voor hun
  rekening nemen. Voor de overige kosten zijn bijdragen gevraagd bij
  Skanfonds, Dick Laanfonds, Oranjefonds, Diocesane Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam, Vincentiusvereniging Hoorn, Konferentie Nederlandse Religieuzen, Eikstraatfonds, Serviceclubs Hoorn e.o., Regionale Bestemmings Reserve van het Classicaal Regionaal Overlegorgaan Noord-Holland, CRO Noord-Holland, Kerk-in-Aktie, Steunfonds Andijk-Wervershoof, Dela goededoelenfonds, Fundatie van de Santheuvel Sobbe, Kerk en wereld, Pape Fonds, R.C. Maagdenhuis R.C.O.A.K.  Stichting voor vergeten groepen VSB fonds Westfrieslandfonds Stichting Janivo

 • Gegevens m.b.t.de stichting 
  Naam                                                                   Stichting Straatpastoraat Hoorn e.o.
 • Adres                                                                   Secretariaat Stichting Straatpastoraat Hoorn.                                                                                                                                             Dhr. R. M. Visser, Diamantplein 20, 1625 RR. Hoorn
  Overige bestuursleden                                     Dhr. E. Jongerden,Dhr. A.C. Heijboer, voorzitter

  Statutaire doelstelling                                      Het namens de locale geloofsgemeenschappen initiëren, implementeren en
  faciliteren van pastorale zorg aan en aandacht voor dak- en thuislozen in de
  gemeente Hoorn en de dorpen Oosterblokker en Westwoud.

  IBAN nummer

  Ketenpartners:                                                  Stedelijk Kompas, Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken, AMW, DNO-                                                                              Doen,  Legers des Heils. Verder bestaan er goede verhoudingen met de
  Burgerlijke Gemeente Hoorn, die de sociale opvang heeft ondergebracht
  bij het Leger des Heils.

  Notities bij de doelstelling
  De straatpastor zal contact zoeken met mensen die op straat leven in Hoorn e.o. De straatpastor heeft in die contacten de rol van vertrouwenspersoon, aan wie de dak- en thuisloze – vrij blijvend – alles kan vertellen. De straatpastor kan – indien gewenst – psychosociale hulp verlenen of naar hulpverleners verwijzen, w.o. die van de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken.De doelstelling is ambitieus, maar haalbaar. Een straatpastor heeft minstens een jaar nodig om het vertrouwen te winnen van de doelgroep en andere hulpverlenende instanties. Er is minimaal drie jaar nodig om na te gaan of een straatpastor een wezenlijke bijdrage levert aan het welbevinden van de dak- en thuislozen. Daarom starten we een pilot van drie jaar.

  Kort plan van aanpak
  1. Haalbaarheidsonderzoek.  Dat is afgerond. Conclusie: Straatpastoraat in Hoorn is maatschappelijk gewenst en heeft    oldoende draagvlak en lijkt financieel haalbaar. 2. Werkgroep/stichting straatpastoraat    doelstelling: initiëren, implementeren en faciliteren van de functie van straatpastor in Hoorn e.o.
  2. De werkgroep vormt inmiddels het bestuur van de Stichting Straatpastoraat.
  3. Oktober/november 2014   –   Aanschrijven van fondsen ter financiering van de pilot voor drie jaar.
  4. November/december 2014 –  Werven van een theoloog die als straatpastor in Hoorn aan het werk                                                                           wil voor 20 uur per week.
  5. 1 januari 2015 ( of z.s.m. daarna) benoeming van een straatpastor

 • De straatpastor zal fungeren als een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven. Hij/zij zal hen opzoeken waar ze zijn, op straat dus. Hij/zij zal een luisterend oor bieden voor hun levensverhalen en hen – als ze dat willen – op weg helpen  naar oplossingen van de concrete problemen, die zich op dat  moment in hun levens voordoen.
 • Gezien het ‘outreaching’ karakter van het werk is een kantoor met ontvangstmogelijkheden niet nodig. De straatpastor zal een kleine werkplek kunnen inrichten in het kantoor van een bevriende organisatie. De contacten met de doelgroep zullen vooral op straat en bij de dag- en nachtopvang plaats vinden. Deze opvangfaciliteiten worden gerund door het Leger des Heils. Verder denken we aan ontmoetingsplaatsen als het restaurant van de HEMA, banken in parken en de winkel van Emmaüs etc.
 • De concrete resultaten van het werk zijn moeilijk meetbaar. Wel zal er na drie jaar een uitgebreide evaluatie plaatsvinden, met ongeveer dezelfde personen en instanties, waarmee het haalbaarheids-onderzoek is uitgevoerd. Daaruit zal zeker blijken of de pilot als “geslaagd” kan worden beschouwd. De straatpastor zal ongetwijfeld een aantal vrijwilligers betrekken bij zijn/haar werk, alsmede de leden van de geloofsgemeenschappen helpen de leefwereld van deze mensen te leren kennen, om op die manier zijn/haar werk aan voldoende draagvlak te helpen, maar de dak en thuislozen ook het gevoel geven dat ze een wezenlijk onderdeel uitmaken van de samenleving.

Begrotingen

1. Oprichten stichting

 • de akte van oprichting € 275,00 excl. 21% BTW                                                                €   332,75
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel € 25,00 excl. 21% BTW                            €       31,25
 • uittreksel van de Kamer van Koophandel € 15,00 excl. 21% BTW                             €       18,15

Ontwerp beeldmerk/logo, website, briefpapier etc                                                                     €    600,00

Bestuurskosten (bank,  inrichting secretariaat, ANBI, etc)                                                          €    517,25

Totaal                                                                                                                                                                € 1.500,00

Deze kosten worden gedekt door een bijdrage  uit  fondsen.

Begroting 2015 (deze begroting geldt vooralsnog ook in 2016 en in 2017)

Kosten Salariskosten 20 uur per week op jaarbasis incl  werkg .lasten                                                  € 28.000,00

Bureau en bestuurskosten                                                                                                                      €   1.000,00

Reiskosten                                                                                                                                                      €     500,00

Onkosten straatpastor                                                                                                                               €  2.000,00

Verzekeringen                                                                                                                                              €      125,00

Website onderhoud                                                                                                                                   €      120,00

Telefoon en internet                                                                                                                                  €   1.200,00

Totaal kosten                                                                                                                                                 € 32.945,00

Baten

Bijdragen plaatselijke kerken (Prot. en RK)                                                                                       € 10.000,00

Bijdrage kerken regio                                                                                                                                 €   5.000,00

Bijdrage Kerk in actie                                                                                                                                  €  10.000,00

Bijdrage div. fondsen                                                                                                                                 €    7.945,00

Totaal baten                                                                                                                                                   € 32.945,00

 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 okt