Geschiedenis

De stichting Straatpastoraat Hoorn is ontstaan op initiatief van de Raad van Kerken Hoorn.
Zij zette in 2013 een werkgroep aan het werk met de vraag:
“Wat kunnen de gezamenlijke kerken betekenen voor dak- en thuisloze stadgenoten?”

Anders dan de term “dak-en thuislozen” doet vermoeden, gaan de problemen van deze mensen
vaak veel verder en dieper dan huisvesting alleen. Ook psychosociaal zijn ze kwetsbaar. Waar andere
hulpverleners vaak op een sterk afgebakend terrein werkzaam zijn, heeft de straatpastor “de hele mens” in beeld.
Door helend bezig te zijn met de levensvragen en -ervaringen van mensen, zal het werk van de andere hulpverleners ook meer vrucht dragen.

Mede op grond van dergelijke ervaringen in andere steden, werd de suggestie gedaan ook in Hoorn een straatpastor aan te stellen.
Na een professioneel uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, werd besloten tot de oprichting van een nieuwe werkgroep,met als eerste taak het verwerven
van voldoende financiële middelen om straatpastoraat in Hoorn mogelijk te maken.

Die werkgroep besloot tot de oprichting van de Stichting Straatpastoraat Hoorn en vormde daarvan het bestuur.
Eind mei 2015 was de financiering zover rond, dat tot het werven van een straatpastor kon worden overgegaan.
De advertentie is op 28 juni verschenen en op 1 september 2015 (de streefdatum) is Esther Jeunink als straatpastor in Hoorn aan het werk gegaan.